تاریخ آزمون کتبی B1 و B2

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

نوع آزمون

نام و نام خانوادگی

9 صبح

17/8/94

B1

رضا پسرکلو

9 صبح

17/8/94

B1

مهدی قوامی

9 صبح

17/8/94

B1

کامیار آزادی تبریزی

9 صبح

17/8/94

B1

مجتبی افتخاری

9 صبح

17/8/94

B1

امیر حسین زینعلی

9 صبح

17/8/94

B1

محمد مرادی

9 صبح

17/8/94

B1

محمد بریمی پور

9 صبح

17/8/94

B1

سهیل ثابت تبار

9 صبح

17/8/94

B1

محمد مهدی ربیعی

9 صبح

17/8/94

B2

مجید دلیر ایده لو

9 صبح

17/8/94

B2

مصطفی چهل امیرانی