تاریخ آزمون کتبیB1 و B2

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

نوع آزمون

نام و نام خانوادگی

9 صبح

10/8/94

B2

شاهین کحلی

9 صبح

10/8/94

B2

حسین رهبری فرد

9 صبح

10/8/94

B1

عقیل بابازاده جرمدینی

9 صبح

10/8/94

B1

محمد نقدی جهانگیر