تاريخ آزمون كتبي B1 و B2( تاريخ آزمون 94/8/3)

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

نوع آزمون

نام و نام خانوادگی

9 صبح

3/8/94

B2

سعید لر زنگنه

9 صبح

3/8/94

B2

قاسم قاسم زاده

9 صبح

3/8/94

B2

جواد جعفرزاده

9 صبح

3/8/94

B1

علیرضا نوروزی شاد

9 صبح

3/8/94

B1

احمد محمد علی پور مهرآبادی