تاریخ آزمون کتبی B1 و B2

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

نوع امتحان

نام و نام خانوادگی

9 صبح

28/7/94

B1

رضا زارع

9 صبح

28/7/94

B1

محمد رزمی

9 صبح

28/7/94

B1

امیررضا تسوجی

9 صبح

28/7/94

B2

محمد باقری