تاریخ آزمون کتبی B1 و B2

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

نوع امتحان

نام و نام خانوادگی

9 صبح

26/7/94

B1

سالار ایوبی پور

9 صبح

26/7/94

B1

امید احمدی قلعه لر

9 صبح

26/7/94

B1

احمد انجمنی

9 صبح

26/7/94

B1

احسان محمد کریم

9 صبح

26/7/94

B1

میثم وفایی سعدی

9 صبح

26/7/94

B1

محمد رفیعی وردنجانی

9 صبح

26/7/94

B1

پوریا الماسی مقدم

9 صبح

26/7/94

B2

محمدرضا اسماعیل نژاد