تاریخ امتحانات آزمون کتبی B1 و B2نوع آزمون

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

نام ونام خانوادگی

B1

9 صبح

19/7/94

محمد لقمانی

B1

9 صبح

19/7/94

محمد جانی فرود

B1

9 صبح

19/7/94

محسن حسنی

B1

9 صبح

19/7/94

علی نقی وندی اصل

B1

9 صبح

19/7/94

حسین مهدیان زاده

B2

9 صبح

19/7/94

علیرضا احمدی

B2

9 صبح

19/7/94

مرتضی دادمند

B2

9 صبح

19/7/94

فاطمه فرهمند ارشد

B2

9 صبح

19/7/94

مجتبی یوسفی

B2

9 صبح

19/7/94

مهرداد مسکینی خشت مسجدی