تاریخ آزمون کتبی B1 و B2


نام و نام خانوادگی

       نوع آزمون

تاریخ امتحان

  ساعت امتحان

داود قره باقری

B2

12/7/94

9 صبح

یوسف نجفلو

B2

12/7/94

9 صبح

امیرعاشق حسینی

B1-1

12/7/94

9 صبح

علی تربتی نیا

B1-1

12/7/94

9 صبح

منوچهر مهاجرانی

B1-1

12/7/94

9 صبح

معین ابراهیمی

B1-1

12/7/94

9 صبح

محمدحسن نورعلی

B2

12/7/94

9 صبح

محمد بهتاج

B2

12/7/94

9 صبح

سیدمحمد صدر

B2

12/7/94

9 صبح

رسول نوری نسب

B2

12/7/94

9 صبح

محمدناصر ژاژیانی

B2

12/7/94

9 صبح

رضا رضائی همپایی

B2

12/7/94

9 صبح

حمیدرضا تیموری

B2

12/7/94

9 صبح

سپهر حیدری

B2

12/7/94

9 صبح

میثم اسماعیلی

B1-1

12/7/94

9 صبح

محمدحسین میرزایی

B1-1

12/7/94

9 صبح

مسعود غریب

B1-1

12/7/94

9 صبح

سیدزین الدین تفضلی

B1-1

12/7/94

9 صبح