تاریخ آزمون مصاحبه B1نام و نام خانوادگی

روز امتحان

تاریخ امتحان

نام مصاحبه کننده

مصطفی گرشاسبی

شنبه

7/6/94

آقای مهدی پناه

مسعود غلام جعفری

دوشنبه

2/6/94

آقای سوری

محمد جواد سواری

سه شنبه

3/6/94

آقای سوری

مسعود بختیاری

دوشنبه

26/5/94

آقای رضایی

محمد فیض آبادی فراهانی

دوشنبه

26/5/94

آقای رضایی

محسن نگهداری

دوشنبه

26/5/94

آقای رضایی

امیر حسین انصاری

شنبه ها

شنبه ها

آقای فرج زاده

اسماعیل احمدی

شنبه ها

شنبه ها

آقای فرج زاده