تاریخ آزمون کتبی B1 و B2

نام و نام خانوادگی

نوع آزمون

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

محمدرضا صدرزاده ابیانه

B1

31/6/94

9 صبح

هومن جوانی

B1

31/6/94

9 صبح

وحید یاوری منظم

B1

31/6/94

9 صبح

امین ضرغامی

B1

31/6/94

9 صبح

سید احمد حجازی

B1

31/6/94

9 صبح

محمدرضا حیدری رامشه

B1

31/6/94

9 صبح

محمود آقازاده شیرازی

B1

31/6/94

9 صبح

ابوذر سهیلی قریشی

B1

31/6/94

9 صبح

محسن فتحی دودران

B2

31/6/94

9 صبح

سید بهنام کابلی

B2

29/6/94

9 صبح

آرش بابائی سیر

B2

29/6/94

9 صبح