تاریخ آزمون کتبی B1 و B2نام و نام خانوادگی

       نوع آزمون

تاریخ امتحان

  ساعت امتحان

سهیل خسروی

B1

15/6/94

9 صبح

محمد باقری

B1

15/6/94

9 صبح

وحید قره خانی

B1

15/6/94

9 صبح

طاهر عظیمی کوسالاری

B1

15/6/94

9 صبح

دانیال پورقنبر

B1

15/6/94

9 صبح

فرزاد داودی آچاچلوئی

B1

15/6/94

9 صبح

امیر روشنایی مهر

B1

15/6/94

9 صبح

مهدی قوامی

B1

15/6/94

9 صبح

حسین بحیرائی

B1

22/6/94

9 صبح

میرحمیدرضا امانی قره تپه

B1

22/6/94

9 صبح

الهام غفوری

B1

22/6/94

9 صبح

سید علی سعادتدار آرانی

B1

22/6/94

9 صبح

مجید دلیر ایده لو

B1

22/6/94

9 صبح

نام و نام خانوادگی

نوع آزمون

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

نادر علیزاده فرد

B1

22/6/94

9 صبح

محمد حسن خندق آبادی

B1

22/6/94

9 صبح

شاهین کحلی

B2

15/6/94

9 صبح

احسان خواجوئی پور

B2

15/6/94

9 صبح

ابوالفضل رحیمی

B2

22/6/94

9 صبح

امید مرادی

B2

22/6/94

9 صبح