تاریخ آزمون کتبی B1 و B2

نام و نام خانوادگی

       نوع آزمون

تاریخ امتحان

  ساعت امتحان

علی نوروزی

B1

8/6/94

9 صبح

صادق نعمتیان بادی

B1

8/6/94

9 صبح

عقیل بابازاده جرمدینی

B1

8/6/94

9 صبح

محمد نوید منصوری

B1

8/6/94

9 صبح

مرتضی رضایی صدر آبادی

B1

8/6/94

9 صبح

ایمان ایزدی طامه

B1

8/6/94

9 صبح

محمد قهرمانی

B1

8/6/94

9 صبح

محمدرضا شاهرخی

B1

8/6/94

9 صبح

محسن اصغر دخت

B1

8/6/94

9 صبح

محمد امین ملکی

B2

8/6/94

9 صبح