تاریخ امتحان آزمون شفاهی B1

نام و نام خانوادگی

تاریخ امتحان

نام مصاحبه کننده

بابک یوسف زاده شورگلی

شنبه ها

آقای فرج زاده

فرشید منتظری

شنبه ها

آقای فرج زاده

محمد بابایی مهارلو

شنبه ها

آقای فرج زاده

داوود کلهر

شنبه ها

آقای فرج زاده

محسن برقبانی

31/4/94

آقای مهدی پناه

آزاد مشیری

31/4/94

آقای مهدی پناه

مهدی عسگرپور

31/4/94

آقای مهدی پناه

داریوش شهسواریان

5/5/94

آقای رضایی

احسان جوادی نیا

5/5/94

آقای رضایی