تاريخ آزمون كتبي B2

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

نوع آزمون

نام و نام خانوادگی

9 صبح

1/6/94

B2

علی مسافری ماسوله

9 صبح

1/6/94

B2

سعید تاجی

9 صبح

1/6/94

B2

مجید نظری

9 صبح

1/6/94

B2

مهیار جعفری

9 صبح

1/6/94

B2

محمدرضا مرادی

9 صبح

1/6/94

B2

محمد مهدی صلواتی دهقی