تاریخ امتحانات آزمون کتبیB1 و B2

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

نوع آزمون

نام و نام خانوادگی

9 صبح

25/5/94

B1

علی پور مومن بلورچی

9 صبح

25/5/94

B1

احسان کرامتی

9 صبح

25/5/94

B1

اکبر خلوقی

9 صبح

25/5/94

B1

افشین پیرکلو

9 صبح

25/5/94

B1

آرمین بابائی هتکه لوئی

9 صبح

25/5/94

B1

امیر جلالی

9 صبح

25/5/94

B1

محسن زحمتکش        

9 صبح

25/5/94

B1

احسان محمد کریم

9 صبح

25/5/94

B1

محسن حسنی

9 صبح

25/5/94

B1

حسین مسافری

9 صبح

25/5/94

B1

محمد رفیعی وردنجانی

9 صبح

25/5/94

B1

امیرضا تسوجی

9 صبح

25/5/94

B1

مبین کردانی

9 صبح

25/5/94

B1

حسن امینی چهرق

9 صبح

25/5/94

B2

رامین حجت انصاری

9 صبح

25/5/94

B2

قاسم قاسم زاده