تاریخ امتحانات آزمون کتبیB1 و B2

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

نوع آزمون

نام و نام خانوادگی

9 صبح

4/5/94

B1

مسعود غریب

9 صبح

4/5/94

B1

امیرحسین انصاری

9 صبح

4/5/94

B1

میثم اسماعیلی

9 صبح

4/5/94

B1

حمیدرضا میرزانژاد

9 صبح

4/5/94

B1

مسعود بختیاری

9 صبح

18/5/94

B1

علیرضا احمدی مقدم

9 صبح

18/5/94

B1

سعید وثوقی فر

9 صبح

18/5/94

B1

میثم وفایی سعدی

9 صبح

4/5/94

B2

سید حسن حسینی

9 صبح

4/5/94

B2

سیدمحمدصالح سادات اصفهانی

9 صبح

11/5/94

B2

حسین رهبری فرد