تاریخ امتحانات کتبی A&P (اعلام شده به دانشکده 31/4/92)

 

نام و نام خانوادگی

روز

تاریخ

ساعت امتحان

نوع امتحان

کمال قاسمی

یک شنبه

6/5/92

10 صبح

B1-1

میثم عباسپور

یک شنبه

6/5/92

10 صبح

B1-1

علی شریعتی

یک شنبه

6/5/92

10 صبح

B1-1

احمد انصاریان

یک شنبه

6/5/92

10 صبح

A

مهدی عسگرپور

یک شنبه

6/5/92

10 صبح

A