تاریخ امتحانات کتبی A&P و E&E (اعلام شده به دانشکده 24/4/92)


 

نام و نام خانوادگی

روز

تاریخ

ساعت امتحان

محمدمهدی فلاح احمدی زاده

یکشنبه

30/4/92

10 صبح

احمد انجمنی

یکشنبه

30/4/92

10 صبح

محمدامین اخلاق دوست

یکشنبه

30/4/92

10 صبح

ابوالفضل بیات

یکشنبه

30/4/92

10 صبح

مجید رحیم پور

یکشنبه

30/4/92

10 صبح

بهروز رضائی قلعه

یکشنبه

30/4/92

10 صبح