تاریخ امتحانات کتبی A&P و E&E (اعلام شده به دانشکده 17/4/92)

نام و نام خانوادگی

روز

تاریخ

ساعت امتحان

علیرضا عمرانیان

یکشنبه

13/5/92

9 صبح

افشین حسن پور

یکشنبه

13/5/92

9 صبح

محمدرضا فولادی

یکشنبه

13/5/92

9 صبح

محمدحسین علی اکبر

یکشنبه

13/5/92

9 صبح

رضا بیات

یکشنبه

13/5/92

9 صبح

سید محمدرضا موسوی

یکشنبه

13/5/92

9 صبح

مهدیار علومی

یکشنبه

13/5/92

9 صبح

محمدحسین میزبان خوشخو

یکشنبه

13/5/92

9 صبح

علیرضا کاظم زاده

یکشنبه

13/5/92

9 صبح

سید امین صالحی قلعه سفید

یکشنبه

13/5/92

9 صبح

محمود آقازاده شیرازی

سه شنبه

15/5/92

9 صبح

امیر افرائی

سه شنبه

15/5/92

9 صبح

محسن دهگان

سه شنبه

15/5/92

9 صبح

امیرعلی قراگوزلو

سه شنبه

15/5/92

9 صبح