ارسال Application جهت اعلام تاریخ آزمون کتبی


 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ ارسال به سازمان هواپیمائی کشوری

1

شهرام احمدی بلوطکی

2/5/92

2

مسعود بختیاری

2/5/92

3

هاتف حسینی

2/5/92

4

حمزه پیری

2/5/92

5

سعید جعفری پناه

2/5/92

6

بهزاد زارعی

2/5/92

7

محمدبهادر سمغانی نژاد

2/5/92

8

محمدمهدی استعدادی شاد

2/5/92

 

تاریخ امتحانات کتبی A&P (اعلام شده به دانشکده 31/4/92)

 

نام و نام خانوادگی

روز

تاریخ

ساعت امتحان

نوع امتحان

کمال قاسمی

یک شنبه

6/5/92

10 صبح

B1-1

میثم عباسپور

یک شنبه

6/5/92

10 صبح

B1-1

علی شریعتی

یک شنبه

6/5/92

10 صبح

B1-1

احمد انصاریان

یک شنبه

6/5/92

10 صبح

A

مهدی عسگرپور

یک شنبه

6/5/92

10 صبح

A

 

تاریخ امتحانات کتبی A&P و E&E (اعلام شده به دانشکده 24/4/92)


 

نام و نام خانوادگی

روز

تاریخ

ساعت امتحان

محمدمهدی فلاح احمدی زاده

یکشنبه

30/4/92

10 صبح

احمد انجمنی

یکشنبه

30/4/92

10 صبح

محمدامین اخلاق دوست

یکشنبه

30/4/92

10 صبح

ابوالفضل بیات

یکشنبه

30/4/92

10 صبح

مجید رحیم پور

یکشنبه

30/4/92

10 صبح

بهروز رضائی قلعه

یکشنبه

30/4/92

10 صبح

 

ارسال Application جهت اعلام تاریخ آزمون کتبی

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ ارسال به سازمان هواپیمائی کشوری

1

محمدرضا علائی نژاد

24/4/92

2

شهروز فیض برخلخالی نژاد

24/4/92

3

علیرضا کوفگر

24/4/92

4

کمال قاسمی

24/4/92

5

کیانوش دلفریبان

24/4/92

6

مهدی عسکرپور

24/4/92

7

مسعود سنوبری

24/4/92

8

احمد انصاریان

24/4/92

9

حامد خرم طریق

24/4/92

10

بهروز رضایی قلعه

24/4/92

11

محمد پرستاری

24/4/92

12

عباس مهربخش

24/4/92

13

رضا مهران

24/4/92

 

تاریخ امتحانات کتبی A&P و E&E (اعلام شده به دانشکده 22/4/92)

 

نام و نام خانوادگی

روز

تاریخ

ساعت امتحان

مجید جلالی پور

سه شنبه

25/4/92

10 صبح

علی شریعتی

سه شنبه

25/4/92

10 صبح

امیرپویا گل محمد

سه شنبه

25/4/92

10 صبح

محمدرضا حیدری رامشه

سه شنبه

25/4/92

10 صبح

امین نجابت

سه شنبه

25/4/92

10 صبح

حامد ظریف مظلومیان

سه شنبه

25/4/92

10 صبح