دوره های آموزشی سال 1396
ردیف عنوان دوره طول دوره شروع پایان واحد درخواست کننده مجوز  - ملاحظات
شماره/تاریخ
1 Fire Fighting & Sling 10 96.02.06 96.02.06 آزاد CATC - 21  پایان یافته
2 Fire Fighting & Sling 10 96.02.27 96.02.28 آزاد CATC - 13  پایان یافته
3 کتیا مقدماتی 11 95.12.18 96.03.03 آزاد CATC - پایان یافته
4 مقدماتی آتش نشانی و نجات فرودگاهی (Course 111) 280 96.02.02  96.03.12  آزاد CATC - 20  پایان یافته
5 دوره آموزشی مسولین آموزش 8 96.02.09 96.02.09 شرکت فرودگاهها IAC 8109 مورخ 96.02.02 50  پایان یافته 
6 مصاحبه و ارزیابی طرح مدیران آینده فرودگاهی   96.02.14 96.02.21 شرکت فرودگاهها IAC 12377 مورخ 96.02.11 12   پایان یافته
7 Refresh course 14  96.02.10 96.02.12 الکترونیک IAC 11952مورخ 96.02.10  21  پایان یافته
8 جشن پیش دبستانی   96.03.03 96.03.03 شرکت فرودگاهها IAC 10664 مورخ 96.02.09 10  پایان یافته 
9 مصاحبه و ارزیابی طرح مدیران آینده فرودگاهی   96.03.02 96.03.03 شرکت فرودگاهها IAC 21145 مورخ 96.02.30  12 پایان یافته 
10 Fire Fighting & Sling 10  96.02.29 96.03.31 آزاد CATC -  15  پایان یافته
11  آشنایی با انکس 10 30  96.04.24  96.04.28 الکترونیک  IAC  37926 مورخ 96.04.11   23 پایان یافته 
12  دستگاه X-RAY مارک HEIMANN سری HITRAX 60  96.04.17 96.04.28  الکترونیک  IAC  33814 مورخ 96.03.30   12 پایان یافته 
13  آشنایی با اصول ارتباطات ماهواره ای VSAT 30  96.04.31 96.05.04  الکترونیک  IAC  40337 مورخ 96.04.17  14  پایان یافته 
14  آشنایی با سیستم سیم کشی هواپیما EWIS 12  96.04.24 96.04.25  فنون   IAC 39377 مورخ 96.04.14   16 پایان یافته 
15  CNS/ATM 60  96.04.17  96.04.28 الکترونیک  IAC  33945 مورخ 96.03.30   18 پایان یافته 
16  CRM/SRM 32  96.04.31 96.05.03 فنون  IAC  41191 مورخ 96.04.18  19  پایان یافته 
17  Meteorology Weather Operation Refresh Course 24   96.04.31 96.05.03  فنون  IAC  41194 مورخ 96.04.18  11  پایان یافته 
18  دستگاه ILS مارک AIRSYS 60  96.04.31  96.05.11 الکترونیک  IAC   41143 مورخ 96.04.18  12 پایان یافته 
19  آشنایی با انکس 14 30  96.05.07 96.05.11  الکترونیک  IAC  43623 مورخ 96.04.24  18  پایان یافته 
20