دوره های آموزشی سال 1395

ردیف عنوان دوره طول دوره شروع پایان واحد درخواست کننده مجوز  - ملاحظات
شماره/تاریخ
1 ویژه مراقبت پرواز 2016.02.27 آزاد CATC - 15 درحال اجرا
2 Dangerous Goods 24 95.03.09 95.03.11 آزاد CATC - 40 پایان یافته
3 سر ممیزی 2007: 18001 OHSAS 95.01.28 95.02.01 شرکت IAC 6532 مورخ 95.01.29 14 پایان یافته
4 دوره بدو ورود به خدمت 94.12.24 مراقبت پرواز IAC 150503 مورخ 94.12.22 10 درحال اجرا
5 هواپیمایی دو موتوره 60 95.02.04 95.02.12 فنون IAC 7276 مورخ 95.01.30 13 پایان یافته
6 king air 95.02.18 95.03.12 فنون IAC 13330مورخ95.02.13 21 پایان یافته 
7 بازآموزی مامور آتش نشانی و نجات فرودگاهی 95.03.08 95.03.12 ایمنی زمینی IAC 0749 مورخ95.02.29  14 پایان یافته
8 دستگاه DVOR مارک THALES سری SN432 60 95.4.19 95.04.30 الکترونیک IAC 37215 مورخ 95.4.8 8 پایان یافته
9 امدادگری بالینی 40 95.4.19 95.4.23 ایمنی زمینی IAC 34634 مورخ 95.4.1 10 پایان یافته
10 استاندارد سیستم های مخابرات هواپیمایی 40 95.4.26 95.5.4 مخابرات IAC 37060 مورخ 95.4.8 16 پایان یافته
11 CNS/ATM 60 95.4.26 95.5.6 الکترونیک IAC 42172 مورخ 95.4.20 17 پایان یافته
12 بازآموزی ایمنی زمینی و مارشالری 10 95.5.5 95.5.6 فنون و خدمات هوایی IAC 44755 مورخ 95.4.26 19 پایان یافته
13 آشنایی با اصول ارتباطات ماهواره ای VSAT 30 95.5.16 95.5.20 الکترونیک IAC 48001 مورخ 95.5.2 18 درحال برنامه ریزی
14 دوره آموزشی HLO 24 95.4.20 95.4.22 فلات قاره CATC - 16 پایان یافته
15 دوره آموزشی HLO 24 95.5.2 95.5.4 فلات قاره CATC - 16 پایان یافته
16 دوره آموزشی HLO 24 95.5.17 95.5.19 فلات قاره CATC - 16 درحال برنامه ریزی
17 دوره آموزشی HLO 24 95.5.31 95.6.2 فلات قاره CATC - 16 درحال برنامه ریزی