دوره های آموزشی سال 1394

فهرست مطلب

ردیف عنوان دوره طول دوره شروع پایان واحد درخواست کننده مجوز  - ملاحظات
شماره/تاریخ
61  سیستم عامل ویندوز (Windows) 12  94.08.19  94.09.15  آزاد  CATC -  12 پایان یافته
62  آشنایی  با  مقررات  ایستگاههای  هوانوردی  ویژه  مشترکان  شبکه  AFTN 90 94.11.3   94.11.19  آزاد  CATC -  90 پایان یافته
63  Familization with Part 21 regulation  30 94.07.18   94.10.26  افق پرواز MIC -  30 پایان یافته
64  کاربرد اصول مخابرات در صنعت هوانوردی 60 94.10.12   94.10.21 مخابرات   IAC  114334 مورخ 94.10.06 18 پایان یافته
65  پاسخگویی در گزینش 16  94.10.22 94.10.23   شرکت IAC  119117 مورخ 94.10.16 35 پایان یافته
66  زبان انگلیسی ویژه هوانوردی 2 78  94.11.03  94.11.16 مخابرات   IAC 120926 مورخ 94.10.21   11 پایان یافته
67  ناوبری ماهواره های GNSS 30 94.11.17   94.11.21  ارتباطات و ناوبری  IAC  132676 مورخ 94.11.17 17 پایان یافته
68  کارگاه آموزشی تبیین و تنقیح قوانین و مقررات حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع 8 94.11.14  94.11.14   شرکت  IAC  128800 مورخ 94.11.07 140 پایان یافته
69  اپراتوری دستگاههای X-RAY و GATEWAY 30  94.10.19 94.10.23   ارتباطات و ناوبری IAC 129181 مورخ 94.11.10  12 پایان یافته
70  اپراتوری دستگاههای X-RAY و GATEWAY 30 94.09.28  94.10.02  ارتباطات و ناوبری   IAC  13305 مورخ 94.11.18  12 پایان یافته
71  مبانی، تشریح و مستند سازی 2007:18001 OHSAS 24 94.11.24  94.11.26  شرکت  IAC  134948 مورخ 94.11.20 26 پایان یافته
72  ممیزی داخلی 2007:18001 OHSAS 24  94.11.27 94.11.29  شرکت  IAC 134948 مورخ 94.11.21  26 پایان یافته
73  کارگاه آموزشی ASBU    94.12.16  94.12.17  ارتباطات و ناوبری  IAC  135597 مورخ 94.11.21  100 پایان یافته
74  مدیریت ایمنی فرایند 24  94.12.04 94.12.06   شرکت  IAC  137861 مورخ 94.11.27 25 پایان یافته
75 تکنیک ارزیابی و مدیریت ریسک در سیستم HSE   24  94.12.01 94.12.03  شرکت IAC 137854 مورخ 94.11.27  25 پایان یافته
76  اپراتوری دستگاههای X-RAY و GATEWAY 30 94.10.12  94.10.16   ارتباطات و ناوبری  IAC  138365 مورخ 94.11.28  12 پایان یافته
77  رادار مرکز کنترل پرواز 054 240 94.11.01   94.12.26  مراقبت پرواز  IAC 139132 مورخ 94.12.01   14 پایان یافته
78  اپراتوری دستگاههای X-RAY و GATEWAY 30 94.11.03  94.11.07  ارتباطات و ناوبری   IAC  147045 مورخ 94.12.15  12 پایان یافته