دوره های آموزشی سال 1393

فهرست مطلب

 

ردیف عنوان دوره طول دوره شروع پایان واحد درخواست کننده مجوز  - ملاحظات
شماره/تاریخ
61 ایمنی و آتش نشانی فرودگاهی (Course 111)  440 93.08.04 93.11.11 فلات قاره  MISC -  20 در حال اجرا
62 ایمنی و آتش نشانی فرودگاهی (Course 111) 440 93.08.18 93.11.25 فلات قاره MISC - 20 درحال اجرا
63
انتشار امواج 60
93.08.17 93.08.28 الکترونیک IAC 79769 مورخ 93.08.11 12
پایان یافته
64
تکمیلی تخصصی امداد و نجات 24
93.08.19 93.08.21 ایمنی زمینی IAC 79355 مورخ 93.08.10 20
پایان یافته
65
 اپراتوری دستگاههای X-RAY و GATEWAY 30
93.09.08   93.09.12 الکترونیک IAC 61472 مورخ 93.06.24 /85529 مورخ 93.08.27 15
پایان یافته
66
 اپراتوری دستگاههای X-RAY و GATEWAY 30
93.09.23   93.09.26 الکترونیک IAC 61472 مورخ 93.06.24 /85529 مورخ 93.08.27 15
پایان یافته
67
 اپراتوری دستگاههای X-RAY و GATEWAY 30
93.10.06  93.10.10  الکترونیک IAC 61472 مورخ 93.06.24 /85529 مورخ 93.08.27 15
پایان یافته
68
 فرستنده و گیرنده مارک ROIDE&SCHWARZ سری 4000 30
93.09.08  93.09.12  الکترونیک IAC 87079مورخ93.09.02م 11
پایان یافته
69
اپراتوری دستگاههای X-RAY و GATEWAY 30
93.09.01 93.09.05 الکترونیک IAC 61472 مورخ 93.06.24 /93358مورخ 93.09.16 15
پایان یافته
70
زبان انگلیسی سطح هفتم (EL3) 40
93.08.05 93.10.09 آزاد CATC -
6
پایان یافته
71
عوامل انسانی 8
93.09.19 93.09.19 آزاد CATC -
31
پایان یافته