آدرس جدید دفتر گواهینامه ها ،امتحانات و امورپزشکی معاونت استاندارد پرواز

 

 intro image

 

به اطلاع متقاضیان شرکت کننده در کلیه آزمونهای سازمان هواپیمایی کشوری می رساند محل جدید برگزاری آزمونهای مربوطه به آدرس زیر می باشد :

 فرودگاه مهرآباد – خیابان پرواز – خیابان بسیج – بعد از شرکت فرودگاههای کشور –معاونت استاندارد پرواز  دفتر گواهینامه ها ، امتحانات و امور پزشکی