تشكيل پرونده بهداشتي دانشجويان

intro image

قابل توجه کلیه دانشجویان
جهت دریافت خدمات ذیل به مرکز بهداشت و درمان دانشکده مراجعه فرمائید:
1- توزيع ويتامين د بصورت رايگان (سری دوم)
2- انجام غربالگري و تشكيل پرونده سلامت براي كليه دانشجويانی که تاکنون به این منظور به این مرکز مراجعه نداشته اند.
مدیریت دانشجویی (مرکز بهداشت و درمان دانشکده)