کلیهً دانش پذیران/دانشجویان ثبت نامی در مرکز آزمون

intro image
اطلاعیه:
احتراماً به اطلاع کلیهً دانش پذیران/دانشجویان ثبت نام نموده در امتحانات مرکز آزمون کامپیوتری دانشکده می رساند که باتوجه به برنامه ریزی بعمل آمده و اختصاص یک دستگاه کامپیوتر به هر نفر در زمان مشخص جهت برگزاری هر امتحان دراین مرکز، بعد از واریز هزینهً امتحان و انجام فرآیند ثبت نام قطعی ،حذف کردن امتحان ثبت نام شده مقدور نمی باشد ،لذا تغییر تاریخ امتحان اعلام شده در برنامهً مصوب و از قبل اعلام شده (پس از پایان مراحل ثبت نام قطعی)مستلزم ثبت نام مجدد اینترنتی وپرداخت هزینهً مربوطه می باشد .