کلیهً دانشجویان و دانشپذیران محترم رشته های فنی و مهندسی دانشکده

intro image

اطلاعیه:
احتراماً به اطلاع کلیهً دانشجویان و دانشپذیران محترم رشته های فنی و مهندسی دانشکده (تعمیر ونگهداری هواپیماو الکترونیک هواپیما و B1-B2)که از این ترم (بهمن 1395) در واحد کارگاههای فنی ومهندسی هواپیما اخذ واحد نموده اند می رساند که حضور ایشان در هریک از کارگاههای آموزشی منوط به پوشیدن لباس کار متحدالشکل طراحی شده مختص دانشکده می باشد ،لذا خواهشمند است در اسرع وقت در رابطه با تهیه ً موارد مذکور شامل 3قلم بشرح زیر از واحد محترم تدارکات دانشکده با پرداخت هزینهً مربوطه (مجموعاً 750000ریال –هفتاد وپنج هزار تومان ) اقدام فرمایند :
1-کاپشن کار
2-شلوار کار
3-کفش ایمنی کار