به روز رسانی دستگاه های شبیه ساز پرواز متناسب با هواپیماهای جدید

intro imageبه فایل ضمیمه مراجعه نمایید