ما جهان را وادار به مذاکره کردیم

intro imageبه فایل ضمیمه مراجعه نمایید