کلیهً دانش پذیران و دانشجویان محترم دانشکده

intro imageاطلاعیه:
احتراماً به اطلاع کلیهً دانش پذیران و دانشجویان محترم دانشکده می رساند که مطابق با استاندارد های موجود هواپیمایی بهمراه داشتن و استفاده از لباس کار (شخصی) در تمامی کارگاههای فنی و آموزشی بمنظور رعایت نکات ایمنی اجباری می باشد ، لذا از حضور دانشجو یا دانش پذیر، بدون لباس کار مناسب در کارگاههای مذکور ممانعت بعمل خواهد آمد.