کلیهً دانش پذیران ودانشجویان دانشکده

intro image

احتراماً به اطلاع کلیهً دانش پذیران ودانشجویان دانشکده می رساند که بهمراه داشتن  Practical training log bookجهت ثبت حضور در تمامی کارگاههای آموزشی و بمنظور درج و تایید انجام فعالیت فنی آموزشی (Training Task  تدریس واجراء گردیده )مطابق باسیلابس تعریف شده ، اجباری می باشد.