الزام تكميل مشخصات قيد شده درPractical training logbook:TSO055-01

intro image

احتراماً به اطلاع کلیهً دانشجویان رشته های فنی دانشکده ،شامل دوره های آکادمیک و آزاد (تعمیر ونگهداری هواپیما والکترونیک هواپیما) می رساند که در صورت عدم تکمیل تمامی موارد ومشخصات مورد لزوم بندهای مندرج درهرTaskو یا هر یک ازصفحات مربوط به  Practical training logbook:TSO055-01  مانند :Trainee's signature-Date و... صفحه مذکور مورد تاًیید نهایی قرار نخواهد گرفت.