دانشپذیران داوطلب شرکت در آزمونهای پایه ماژولهای دورههای B1وB2

intro image

اطلاعیه:
احتراماً باتوجه به مفاد قوانین Part:66 EASAوCAD:0066 استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی داوطلب شرکت در آزمونهای پایه ماژولهای دورههای B1وB2 رساند که امتحانات مربوطه تنها مطابق با برنامه مدون از قبل تعیین شده برقرار خواهد گردید ودر صورت عدم موفقیت در هر امتحان ،آزمون مجدد تا دورهً بعدی(سه ماه بعد)قابل اجرا نمی باشد .