رزرو و شارژ ناهار

((  اطلاعیه ))

دانشجویان محترم
رزرو و شارژ ناهار از روز دوشنبه مورخ 95/01/16 از طریق سایت دانشکده و اینترنتی مقدور می باشد لذا از مورخ 95/01/17 بدون رزرو غذا طبخ  نمی شود .