جدول زمانبندی امتحانات میان ترم "دوره آکادمیک و آزاد" زبان انگلیسی

قابل توجه دانشجویان محترم آکادمیک
جدول زمانبندی امتحانات میان ترم دوره آکادمیک زبان انگلیسی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری

       
       
        زبان انگلیسی دو              مورخه  : چهارشنبه     26/1/94          ساعت : 10-8:30
                            
        زبان انگلیسی سه             مورخه  : چهارشنبه     26/1/94           ساعت : 12- 10:30

        زبان انگلیسی چهار         مورخه: چهارشنبه        26/1/94         ساعت : 12- 10:30

                                                                                                                       گروه علوم پایه

        قابل توجه دانشجویان محترم دوره آزاد
     جدول زمانبندی امتحانات میان ترم دوره آزاد زبان انگلیسی    

       
       زبان انگلیسی یک                    مورخه :  چهارشنبه 26/1/94           ساعت : 15 – 30/13   

        زبان انگلیسی دو                    مورخه  : چهارشنبه 26/1/94           ساعت : 15 – 30/13                             

        زبان انگلیسی سه                   مورخه  : چهارشنبه 26/1/94           ساعت : 15 – 30/13                             

                                                                                                         گروه علوم پایه