پيام تسليت رياست محترم دانشکده به کلیه دانشجویان ، اساتید و کارمندان