بازديد مدير عامل پنها از دانشكده صنعت هواپيمايي كشوري

به گزارش روابط عمومي دانشكده صنعت هواپيمايي كشوري سرتيپ دوم خلبان محمد علي احمد آبادي مدير عامل شركت پشتيباني و نوسازي بالگردهاي ايران (پنها) صبح امروز به همراه معاونين خود از دانشكده صنعت هواپيمايي كشوري بازديد به عمل آورد. بنا براين گزارش، در اين بازديد خلبان احمد آبادي از نحوه ارائه خدمات آموزشي و امكانات آموزشي دانشكده مطلع شدند.