كسب عنوان پايان نامه برتر توسط دانشجويان دانشكده

انجمن هوافضا در تاريخ 15/12/92 پايان نامه آقايان "محمد بدر گل تپه" و "رسول حبيبي"  باعنوان "طراحی و ساخت و بهینه سازی موتور پالس جت بدون دریچه به همراه اندازه گیری تراست" را كه تحت راهنمايي آقاي دكتر اسدالهي انجام شده است بعنوان پايان نامه برتر سال 1392 معرفي نمود.
كسب اين موفقيت به اين دانشجويان و استاد راهنماي محترم تبريك گفته مي شود.
                                            مديريت پژوهش