مدير عمليات پرواز ايكائو در همايش ايمني در حمل و نقل هوايي:


ايران در زمينه ارتقا فرهنگ ايمني هوانوردي جدي است.
 مدير عمليات پرواز سازمان جهاني هواپيمايي كشوري در همايش ايمني در حمل و نقل هوايي گفت: ايران در زمينه ارتقا فرهنگ ايمني بسيار جدي است.
ميشل آلن فاكس مدير عمليات پرواز ايكائو درهمايش ايمني در حمل و نقل هوايي استقبال از اين همايش را بسيار بي نظير دانست و گفت: اين امر بيانگر آن است كه ايمني در ايران بسيار جدي است و سازمان هواپيمايي كشوري براي تقويت فرهنگ ايمني مصمم بوده و علاقه مند به گسترش فرهنگ ايمني هوانوردي در صنعت حمل و نقل هوايي است.
وي افزود: در 20 سال آينده تقاضا براي سفرهاي هوايي 2 برابر مي شود و بيشترين رشد مربوط به منطقه خاورميانه خواهد بود به همين منظور ضروري است كشور ايران كه در اين منطقه قرار دارد اين امر را به طور جدي دنبال كند.
فاكس همچنين به تشريح راهبردهاي ايكائو از جمله برقراري سيستم مديريت ايمني SMS،SSP، نحوه آموزش سيستم هاي جديد خلباني، تجزيه و تحليل اطلاعات حاصل از پروازها و استفاده از اطلاعات و داده هاي عمليات پرواز وسايل پرنده پرداخت.
مدير عمليات پرواز سازمان جهاني هواپيمايي كشوري خاطرنشان كرد: تا سال 2013 منطقه خاورميانه با كاهش جدي سوانح هوايي رو به رو بود كه اين امر بيانگر اهتمام سازمان هاي هواپيمايي كشوري منطقه در برقراري سيستم SMS است.