معاون وزير راه و شهرسازي اعلام كرد

 لزوم ايجاد حركت هماهنگ و سيستمي بين 5 بخش اصلي صنعت در ارتقاء ايمني
 رئيس سازمان هواپيمايي كشوري گفت: سازندگان، ارائه‌دهندگان خدمات، بخش‌هاي فرودگاهي، فضاهاي عملياتي و دستگاه‌هاي نظارتي 5 بخش اصلي صنعت حمل و نقل هوايي هستند كه بايد در تعاملي سيستمي با يكديگر به ارتقاء ايمني بپردازند
دكتر عليرضا جهانگيريان در همايش ايمني در حمل و نقل هوايي اظهار داشت: ايمني وضعيت و يا حالتي است كه در آن احتمال آسيب به جان و اموال به قدر قابل قبولي كاهش يابد
وي افزود: در حوزه هوانوردي نسبت به صدور مجوزهاي بهره‌برداري از سوي سازمان هواپيمايي كشوري اقدام شده است ضمن آنكه نظارت بر سامانه مديريت ايمني در اين عرصه قوي است.
رئيس سازمان هواپيمايي كشوري گفت: اين همايش به منظور تبادل نظر و ارائه دستاوردهاي ايمني در حوزه هوانوردي برگزار مي‌شود.
جهانگيريان بيان كرد: ايمني به عنوان يك عنصر كليدي در صنعت حمل و نقل هوايي مورد توجه صاحب‌نظران و فعالان بخش است.
وي با بيان اينكه بحران ناشي از سانحه هوايي علاوه بر تأثيرات اقتصادي داراي تبعات سياسي و اجتماعي است يادآور شد: موضوع ايمني در سطح همه نهادهاي سياست‌گذار حمل و نقل در صدر و از الزامات است.
رئيس سازمان هواپيمايي كشوري گفت: در ايران نيز با توجه به اهداف و تعهدات بين‌المللي ارتقاء ايمني صنعت در اولويت است.
وي افزود: اطلاعات آماري نشان مي‌دهد از 12 كشور منطقه، ايران جزء 6 كشوري است كه در 15 سال اخير سوانح هوايي مرگبار داشته است بنابراين تلاش در جهت ارتقاء ايمني از الزامات است.
وي بيان كرد: دست‌اندركاران صنعت در 5 بخش سازندگان، ارائه ‌دهنده خدمات، فرودگاه‌ها، فضاهاي عملياتي و دستگاه‌هاي نظارتي بايد به صورت سيستمي و گروهي عمل كنند.
وي تأكيد كرد: ايمني حاصل عملكرد اين 5 بخش است و بدون مشاركت آنها به هدف نمي‌انجامد بنابراين در اين كارگروه تعامل و حركت سيستمي الزامي است.
رئيس سازمان هواپيمايي كشوري گفت: اين همايش قصد دارد تا با ايجاد محيطي كارآمد در تبادل نظريات، زمينه ايجاد تعامل متقابل بين بازيگران اصلي صنعت را فراهم آورد.