دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری میزبان اولین همایش ایمنی در حمل و نقل هوایی
سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماد حاکمیتی در صنعت حمل و نقل هوایی کشورمفتخر است، در روزهای 3 و 4 تیرماه 1393 اولین همایش ایمنی در حمل و نقل هوایی را برگزار نماید.
بدینوسیله از کلیه علامندان صنعت دعوت می شود در این همایش که در محل دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری برگزار می شود حضور به هم رسانند.