دانش پذيراني كه شهريه ترم جاري را پرداخت نكرده اند(اطـلاعـیه)
به اطلاع دانش پذيراني كه شهريه ترم جاري را پرداخت نكرده اند مي رساند:
تنها تا تاريخ 92/11/21 فرصت دارند تا شهريه خود را پرداخت كنند. در صورت تاخير در پرداخت شهريه مشمول 5% جريمه دير كرد مي شوند.
ذكر اين موضوع لازم است كه عدم پرداخت شهريه تا تاريخ 92/11/30 به معني انصراف از تحصيل بوده و از حضور ايشان در كلاس درس ممانعت به عمل خواهد آمد.
                                                                                        
                                                                                                              (دفتر آموزش هاي آزاد)