انتصاب مسئول امور بازاريابي و جذب دانشكده

مسئول امور بازاريابي و جذب دانش پذيران آموزش هاي آزاد و تخصصي(كوتاه مدت) منصوب گرديد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری : دكتر حسين قنبري رياست دانشكده عباس مسيّبي را با حفظ سمت به "مسئوليت امور بازاريابي و جذب " دانش پذيران آموزش هاي آزاد و تخصصي (كوتاه مدت) منصوب كرد.
در اين ابلاغ آورده شده است:
با عنايت به سوابق و تجارب ارزنده و پيرو هماهنگي به عمل آمده به موجب اين ابلاغ و با حفظ سمت "مسئوليت امور بازاريابي و جذب" دانش پذيران آموزش هاي آزاد و تخصصي (كوتاه مدت) به جنابعالي محول مي گردد.
در اين راستا انتظار دارد ضمن تعامل و هماهنگي با مديريت محترم آموزشهاي آزاد و تخصصي نسبت به انجام بازاريابي لازم در جهت جذب حداكثري و استفاده از ظرفيتهاي بالقوه اهتمام و اقدامات لازم را در اين خصوص معمول داريد.
توفيقات روز افزون جنابعالي را در انجام وظايف محوله از خداوند متعال خواهانم.