مدير پژوهش دانشكده منصوب شد

فرهاد مظلومي به سمت مديريت پژوهش دانشكده هواپيمايي كشوري منصوب گرديد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری : دكتر حسين قنبري رياست دانشكده بنا  به پيشنهاد معاونت محترم امور آموزشي و دانشجويي دكتر فرهاد مظلومي عضو هيات علمي مركز را براي مدت 2 سال به عنوان مديريت پژوهش منصوب كرد.
اهم وظايف محول اين ابلاغ به شرح ذيل مي باشد:
1.    برگزاري مستمر سمينارهاي علمي تخصصي با همكاري گروههاي مختلف آموزشي.
2.    برنامه ريزي در راستاي حمايت از اساتيد مركز جهت شركت در كنفرانس ها و ارائه مقالات در ژرنالهاي علمي تخصصي.
3.    ساماندهي و هدفمند نمودن پروژه هاي دانشجويي.
4.    تلاش در جهت جذب پروژه هاي كاربردي و انجام آن با مشاركت اساتيد مركز و متخصصين صنعت هوانوردي.
5.    تعامل و همكاري مستمر با وا حد ها و مراكز تحقيقاتي صنعت هوانوردي .
6.    آسيب شناسي حوزه هاي مختلف صنعت هوانوردي و نيازسنجي پژوهش هاي كاربردي براي صنعت با مشاركت اساتيد و گروههاي آموزشي .
7.    تعامل و همكاري سازنده با واحد TRAINAIR PLUS مركز در جهت تدوين و توسعه بسته هاي آموزشي كوتاه مدت (STP) مورد نياز صنعت هوانوردي
و در پايان ابلاغ آمده است: اميد است با استعانت از خداوند متعال و بهره گيري از تجارب ارزشمند كاري و اندوخته هاي علمي موجبات حركت موثر در راستاي تحقق اهداف و رسالتهاي ارزشمند و خطير آن در صنعت هوانوردي كشور را بيش از پيش فراهم سازيد.