نتایج انتخابات انجمن علمی دانشکده

نتایج انتخابات انجمن علمی دانشکده
مورخ 92/09/25
گروه تعمیرونگهداری هواپیما

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجوئی

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجوئی

1

امیر حسین شایسته

91121126

3

مسعود نوری

91121154

2

علی نوروزی

90224133

گروه مراقبت پرواز

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجوئی

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجوئی

1

علیرضا رکاب اسلامی

90211122

3

علیرضا ابویی مهریزی

90211121

2

حمیدرضا عبدی مقدم

91111118

گروه الکترونیک، اویونیک و مخابرات هواپیمائی

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجوئی

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجوئی

1

سعید عالی پور مرغملکی

91236122

3

علی رضائی

91131110

2

سیدحسن رضوانیان

91233101

4

پیمان شاکری

91131112