سرپرست گروه آموزشي مراقبت پرواز

 

انتصاب مدير جديد گروه آموزشي مراقبت پرواز دانشكده

         به گزارش روابط عمومي دانشكده صنعت هواپيمايي كشوري محسن سعادتي به سمت سرپرست گروه آموزشي مراقبت پرواز، منصوب شد.

بنابراين گزارش دكتر حسين قنبري به پيشنهاد معاونت آموزشي و امور دانشجويي دانشكده ، مهندس محسن سعادتي را به سمت سرپرست گروه آموزشي مراقبت پرواز منصوب نمود.