اعضای شورای دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری منصوب شدند

به گزارش روابط عمومی دانشکده _دکتر حسین قنبری ریاست دانشکده هواپیمایی طی ابلاغی اعضای شورای مرکز  را منصوب نمودند.

بنابراین گزارش آقایان دکتر جواد پرستاری،مهندس سید مهرداد طباطبایی،مهندس قاسم شیخی،دکتر عبدالله اسداللهی،مهندس غلام رضا یاراحمدی،دکتر محمد علی نیازمند،دکتر محمد رضا حبیبی،دکتر محمد رشتیان ،دکتر فرهاد مظلومی،دکتر کریم زاده و مهندس فرهاد حنفیان را به مدت 2 سال به سمت اعضای شورای مرکز منصوب کردند.