برگزاري دوره استاندارد در دانشكده هواپيمايي كشوري

در دانشكده هواپيمايي كشوري برگزار مي گردد.DME Fernau2020  Maintenance Courseدوره


به گزارش روابط عمومي دانشكده اين دوره با همكاريTRAIN AIR دانشكده هواپيمايي و شركت فرودگاههاي كشور از تاريخ 26/5/92 لغايت 10/6/92 در دانشكده هواپيمايي كشوري برگزار مي گردد.