مدير گروه كارگاههاي مهندسي هواپيما ابقاء شد

مهندس فرداد ايزدي در سمت مدير كارگاههاي مهندسي هواپيما ابقا ء شد.
به گزارش روابط عمومی داشکده صنعت هواپیمایی کشوری : دكتر حسين قنبري بنا به پيشنهاد معاون امور آموزشي و دانشجويي، مهندس فرداد ايزدي را به مدت دوسال در پست سازماني مدير گروه كارگاههاي مهندسي هواپيما ابقا كرد.
در بخشي از اين ابلاغ آورده شده است : اميد است همچون گذشته در تعامل موثر و پويا با اساتيد محترم گروه و مجموعه مديريتي مركز بيش از پيش در راستاي انجام وظايف محوله موفق و مويد باشيد.