مسئول امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات در دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری منصوب شد.

محمد یوسف کلانتری ثقفی در طی ابلاغی به عنوان مسئول امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات  منصوب گردید.
به گزاش روابط عمومی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری: دکتر حسین قنبری، ریاست دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری در طی ابلاغی محمد یوسف کلانتری ثقفی را با حفظ سمت به عنوان مسئول « امور حقوقی، قرار دادها و رسیدگی به شکایات» منصوب کرد.
در این حکم آمده است:
بسمه تعالی
جناب آقای محمد یوسف کلانتری ثقفی
مشاور محترم فرهنگی و دانشجویی
سلام علیکم
نظر به، حسن سوابق تعهد و تجارب به موجب این ابلاغ و با حفظ سمت مسولیت « امور حقوقی، قرار دادها و رسیدگی به شکایات» به جنابعالی محول می گردد.
در بخشی از این حکم آمده است: انتظار دارم با استعانت از خداوند منان، بهره گیری از امکانات موجود و همکاری واحدهای ذیربط در ساماندهی پرونده ها ی مطرح در مراجع قضایی، تهیه و تنظیم قرار دادها در چارچوب مقررات، دفاع مناسب از حقوق دانشکده موفق و موید باشید.